Στόχος Συνεδρίου

Σ

τόχος του «Διεθνούς Συνεδρίου Βιώσιμης Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» είναι η παρουσίαση των καινοτόμων αποτελεσμάτων του έργου ΒΙΟΜΑ σε αρμόδιες αρχές, ιδιωτικές εταιρείες, ιδρύματα, ΜΚΟ και άλλους ειδικούς που ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων στις συμμετέχουσες χώρες. Επιπλέον, το συνέδριο επιδιώκει να φέρει κοντά όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σε Ελλάδα και Κύπρο, με στόχο τη συζήτηση των καινοτόμων πρακτικών που προτείνονται από το έργο ΒΙΟΜΑ σε σχέση με τη διαχείριση οικιακών και αγροτικών αποβλήτων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το «Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» απευθύνεται σε αρμόδιες αρχές, ιδιωτικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, φοιτητές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλους ειδικούς που ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Theme: Overlay by Kaira