Πρόγραμμα BIOMA

Β

ασικός στόχος του Προγράμματος ΒΙΟΜΑ είναι η προώθηση της διαλογής στην πηγή και η διαχείριση των βιοαποβλήτων από τα οικιακά οργανικά απορρίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα, με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων. Το Έργο εστιάζει σε απομονωμένες περιοχές όπου το κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας είναι πολύ υψηλό.

Με την εφαρμογή του Προγράμματος ΒΙΟΜΑ, οι επιλεγόμενες περιοχές θα διαχειριστούν ορθολογικά το οργανικό φορτίο μετατρέποντάς το σε προστιθέμενης αξίας τελικά προϊόντα παρέχοντας πολλαπλά οφέλη, καθώς επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων μέσω της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης αυτών, και η εκτροπή του οργανικού κλάσματος από τους ΧΥΤΑ εξοικονομώντας πόρους & ενέργεια.

Η επίτευξη του στόχου θα επέλθει με την υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους στόχων για τις επιλεγμένες περιοχές:

  • Διερεύνηση ποιοτικών & ποσοτικών χαρακτηριστικών των βιοαποβλήτων καθώς & υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης αυτού
  • Εγκατάσταση των συστημάτων οικιακής ξήρανσης σε νοικοκυριά
  • Εγκατάσταση του υπόλοιπου εξοπλισμού στους προ-επιλεγμένους χώρους
  • Αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος & συγκριτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων σε σχέση με τις τοπικές κοινωνικο-οικονομικές & περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Αξιολόγηση των παραγόμενων τελικών προϊόντων (pellets, βιοαέριο, χώνευμα)
  • Στοιχειοθέτηση Οδηγών Καλής Πρακτικής για τα τελικά προϊόντα
  • Εφαρμογή κανόνων καλής πρακτικής των τελικών προϊόντων
  • Ενημέρωση & εκπαίδευση των ομάδων ενδιαφέροντος.

 

Η υλοποίηση του Έργου ΒΙΟΜΑ αναμένεται να προωθήσει την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο, την ολοκλήρωση τοπικών και περιφερειακών σχεδιασμών των περιοχών εφαρμογής ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων & επομένως την επίτευξη των στόχων των συναφών στρατηγικών, την αίσθηση ευθύνης των πολιτών ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων

Theme: Overlay by Kaira