Θεματικές Ενότητες

Διαχωρισμός στερεών αποβλήτων στην πηγή

Βιολογικές τεχνικές επεξεργασίας (composting & anaerobic digestion)

Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση

Ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Τεχνικές αποφυγής παραγωγής στερεών αποβλήτων

Τεχνολογίες επεξεργασίας οικιακών στερεών αποβλήτων

Κοινωνικο-οικονομικά θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Τεχνικές συλλογής οικιακών αποβλήτων

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων σε νησιώτικες και απομονωμένες περιοχές

Χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων

Ενέργεια από απόβλητα (biomass, oil sludge, biogas, κλπ.)

Κυκλική οικονομία

Theme: Overlay by Kaira